Werkbus

Engineering Provincie Utrecht

Dover gaat voor de Provincie Utrecht verkeersplannen ontwerpen en bestekken schrijven. Dit werk houdt o.a. in:

  • Inventarisatie van vereiste en benodigde verkeersmaatregelen bij uitvoering van wegwerkzaamheden.
  • Onderzoek naar omleidingsmogelijkheden voor de verschillende verkeersstromen.
  • Berekening van consequenties van de gekozen aanpak voor de verschillende verkeersstromen.
  • Uitwerking van omleidingen op tekening.
  • Ontwerp en voorbereiding van (tijdelijke) verkeersmaatregelen inclusief kostenraming.
  • Vergunningaanvragen; coördinatie en communicatie richting Rijkswaterstaat, provincie of gemeente.
  • Inventarisatie van bestaande bebording.